معلومات آخرین
Home / علم

علم

سخریمیتریه

سخریمیتریه (از روسی سخر-قند و… متریه) ، اصولیست، که به واسطة آن غلظت محلول مادّه‌های از جهت آپتیکی فعال (اساساً قند) مویین کرده می‌شود. شرطهای چِنکنی را در سخمیتریه استانداردی کنانیده، شکلة اسباب چِنکننده (سخریمیتر) را طوری درجه‌بندی می‌کنند، که غیله‌ات محلول با % افاده شود. ریلزت قند را از …

مفصل

سختی

سختی، مقاومت جسم سخت را به فشار یا خراشیدن گویند. سختی ثابتة فیزیکی نبوده، بلکه یق نوع خاصیت جسم است، که هم به مستحکمی و چندیریّت ملیریل و هم به اصول اندازه‌گیری وابسته است. در مینیرلوژی سختی را از روی شکلة مااس مویین می‌کنند.

مفصل

سته (در متیمتیکه)

سطح (در متیمتیکه) ، یکی از مفهومات اساسی گیامیتریه است، که در فصلهای مختلف آن معناهای گوناگون دارد: 1) مفهومهای همواری، بسییارّویه، اینچنین بعضی سطحهای کج را در گیامیتریة مکتبی می‌آموزند. هر یک سطح کج با اصول مخصوص، بیشتر چون جای گیامیترن نقطهایی، که یگان شرط را قانع می‌گردانند، تعریف …

مفصل

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. در این ماه عربها خانه‌های خود را خالی گذاشته، به جنگ می‌رفتند، از این جاست، که این ماه سفر نام گرفته است. موافق عقیده‌های دینی سفر بی‌خاصیتترین ماه به شمار رفته، معتقدان دین و آیین …

مفصل

سفویه

صفویّه یکی از سلسله‌های تصوّف را گویند، که در دورة حرکت پیروان مذهب شیعه (عصر 13) در ایران به وجود آمده است. اساس‌گذارش صفی‌الدّین اسحاق اردبیلیست (1252-1334). سلالة صفویان به سر حاکمیت ایران آمده، خود را سیید و پیشوای سلسله شیخ صفی‌الدّین را نسل 21-ام امام هفتم اهل شیعه-موسان کاظم …

مفصل

ستههای کهین

سطحهای کهین سطحهای مینیملی، سطحهایند، که کجی میانة هر یک نقطه‌اشان به صفر برابر است (نگرید، کجی). سطحهای کهین هنگام بررسی مسئلة وریتسیانی زیرین پیدا می‌شوند: در فضا یگان خط کج سربسته داده شده است؛ در بین همة سطحهای امکان‌پذیری از خط کج مذکور گذرنده سطحی را باید انتخاب کرد، …

مفصل

ستههای ترتیب دوّم

سطحهای ترتیب دوّم، سطحهایند، که کااردینته‌های راست‌کنجة دیکرتی نقطه‌هایشان از روی معادلة الگیبروی درجة دوّم مویین کرده می‌شوند. معادلة (*) آبرز حقیقی گیامیتری نبودنش هم ممکن است، ولی در چنین موردها برای عمومیت مفهوم مفهوم سطحهای ترتیب دوّم موهوم را استفاده می‌برند. وابسته به قیمتهای کاافّیسیینتهای معادلة عمومی (*) آن …

مفصل

سته موازن در گیادیزیه

سطح موازن (از عربی-با چیزی هموزن بودن) در گیادیزیه، سطحیست، که در همة نقطه‌هایش پاتینسیل قوّة وزنینی یک خیل بزرگی دارد. سمت نارمل به سطح موازن به سمت قوّة وزنینی، یعنی خط شاقولی، موافق می‌آید. سطح مایع در موازنتبوده مثال سطح موازن می‌باشد. سطح موازن میدان جاذبة زمین را، که …

مفصل

سته ریمن

سطح ریمن یکی از مفهومهای اساسی نظریة فونکسیه‌های تغییریابنده‌هایش کامپلیکسیست. این مفهوم را سال 1851 ب. ریمن با مقصد به جای فونکسیه‌های بسیارقیمته آموختن فونکسیه‌های تحلیلی یکقیمتة نقطه در سطحهای ریمنی موافق به متیمتیکه داخل کرده است. نگرید، نیز فونکسیه‌های تحلیلی.

مفصل

سته دورزنی

سطح دورزنی، سطحیست، که در نتیجة در اطراف محور بی‌حرکت دور زدن یگان خط کج (تشکیل‌کننده) حاصل می‌شود. نقطه‌های خط کج تشکیل‌کننده (ت) هنگام دورزنی دورهای را حاصل می‌کنند، که پرلّیلهای سطح نام دارند (رسم). پرلّیل کلانترین را ایکوتار (ا) و خردترین را گردنة سطح می‌نامند. بُرش سطح با همواری، …

مفصل