معلومات آخرین
Home / علم (page 5)

علم

رابیته

رابطه (عربی) ، در فلسفه علاقه، وابستگی متقابلة موجودات عالم. رابطه یکی از مفهومهای اساسی متریالیزم دیالکتیکی به حساب می‌رود. درستی معرفت انسان به درست مویین نمودن pابیتة حادثه‌های گوناگون عالم وابسته بوده، سبب و نتیجه و شکلهای گوناگونند. همة حادثه و پراسیسّهای عالم بین خود رابطه دارند، چنین است …

مفصل

ریجل

رجل (عربی-پایی) ، منیرترین ستارة برج جبّار است، که قدر ستاروی ظاهری‌اش 0، 1 می‌باشد. از آفتاب در مسافة 330 پرسیک واقع گردیده، روشنای‌اش از روشنایی آفتاب 81 مراتبه زیاد است.

مفصل

ریفرکتامیتریه

ریفرکتامیتریه (از لاتینی گی1-گس1یز-شکسته و… متریه) ، مجموع اصولها و واسطه‌های حساب کردن نشان‌دهندة شکست محیط (پ) را گویند، که از چِن کردن کنج شکست روشنایی، حساب نمودن کنج انعکاس پُرّة داخلی، اصول انتیرفیرینسیانی، اصول فاتامیتری (به نشان‌دهندة شکست-پ وابسته بودن کاافّیسیینت انعکاس روشنایی در سرحد دو محیط) و دیگر …

مفصل

ریفلیکتار در استرانامیه

reflektor

رفلکتور (از لاتینی گیپیس1ا-پس می‌گردانم، انعکاس می‌کنم) ، در استرانامیه، تلسکوپ عکسکننده‌ای است، که در آن تصویر جرمهای منیر (ستاره‌ها، سییاره‌ها، آفتاب و غیره) اساساً توسط آیینة درونخمیده و آیینه‌های برجسته یا هموار یاور حاصل می‌شود (نگرید، نقشه). ‘ نزر به ریفرکتار رفلکتورها یک قطار برتریها دارند، مثلاً، در آنها …

مفصل

ریفلیکسیه

رفلکسیه (از لاتینی گی!1یخ1ا-به قفا برگشتن، انعکاس) ، 1) اندیشه، خودشناسی، فعل و اطوار خود را ملاحظه کردن. 2) در فلسفه یک شکل فعالیّت نظری انسان را گویند، که از تحلیل و ترکیب افکار و اعمال خودی و قانونهای جریانگیری آنها عبارت است.

مفصل

ریفیرت

544654cae5ba50f98420476d4d3fced6

ریفیرت (از لاتینی گسگیگا-عرض می‌کنم، خبر می‌دهم) ، بیانیموختسر خطّی یا برآمد عامّوی در بارة کتاب، تدقیقات علمی، نتیجه‌های آموزش پروبلمهای علمی؛ معروضه در موضوع مویینیست، که آبزار ادبیات و مأخذهای دیگر را هم دربر می‌گیرد. عادتاً، ریفیرت وظیفة علمی و اخباراتی دارد. ریفیرتها، که آنها را معروضه‌های علمی نیز …

مفصل

خیمیة ناارگنیکی

شیمی ناارگنیکی، xیمیة غیریارگنیک، علمیست عاید به المنتهای شیمیایی و پیوستهای سادهیو مرکّب آنها (غیر از پیوستهای کربن، که آنها را شیمی آرگنیکی می‌آموزد). تاریخ انکشاف شیمی ناارگنیکی با تاریخ عمومی شیمی سخت علاقه‌مند است (مهمترین کامیابیهای شیمی آخر عصر 18-اوّل عصر 19 مثلاً به وجود آوردن نظریة آکسگینی سوزش، …

مفصل

خیمیة کالاّئیدی

شیمی کالاّئیدی، یک فصل شیمی فیزیکیست، نام عنعنوی علم عاید به سیستمه‌های دیسپیرسی و حادثه‌های سطحی. xیمیة کالاّئیدی جریان و حادثه‌های با حالت بلندّیسپیرسی جسمها علاقه‌مند، مثلاً، دیفّوزیه، ادگیزیه، ادساربسیه، کاگولیسیه، استوارشوی و غیره را تدقیق می‌کند. ساسهای علمی تکنولوژی مصالح بناکاری، پرمه‌کنی جنسهای کوهی، کارکرد مکانیکی متالها و غیره …

مفصل

خیمیة کونتی

شیمی کونتی، یک فصل شیمی نظریه‌ویست، که در آن مسئله‌های ساخت و قابلیّت به ریکسیه رفتن پیوسته‌های شیمیایی و بندهای شیمیایی در اساس تصوّرات و اصولهای مکانیکة کونتی معاینه می‌شود.

مفصل

خیمیه

ximiya

شیمی، علمیست، که تبدل مادّه‌ها، تغییر ترکیب و ساخت آنها را می‌آموزد. تاریخ پیدایش اصطلاح «شیمی» چندان معلوم نیست. بنا به عقیدة اکثر تدقیقاتچیان، شیمی از نام قدیمة مصر-خیمیه (از «خیم» یا «خیمی» سیاه گرفته شده، علم «سرزمنّ سیاه»، (علم «مصر» را افاده می‌کند) به وجود آمده است. xیمیه با …

مفصل