Маълумоти охирин

Илм

САХТИ

САХТИ, муковимати чисми сахтро ба фишор ё харошидан гуянд. Сахти собитаи физики набуда, балки як навъ хосияти чисм аст, ки хам ба мустахкамию чандирияти малериал ва хам ба усули андозагири вобаста аст. Дар минералогия Сахтиро аз руи шкалаи Моос муайян мекунанд.

Муфассал »

САРЧУМЛА

САРЧУМЛА, кисми асосии предикативии чумлаи мураккаби тобеъ аст, ки мазмуну мохияти онро дар бар мегирад. Сарчумла бо кисми дигари чумлаи мураккаби тобеъ — чумлаи пайрав, ки ба Сарчумла тобеъ буда, аа хар чихат онро эзох медихад, як вохиди кулли нутк — воситаи мураккаби ахборро ташкил мекунад. Масалан: Домони уфук дар …

Муфассал »

САРОС

САРОС, даврест, ки баъди гузаштани он аз руи хамон як пайдарпаии муайян Офтоб ва Мох такроран мегиранд. Дар натичаи дар кураи осмон даври такрон шудани мавкеи мутакобили Офтоб, Мох ва гиреххоги Мадори Мох ба амал меояд. Сарос такрибан ба 6585 1/3 шаборуз баробар аст. Нигаред, низ Гирифт.

Муфассал »

САРМАШК

САРМАШК (с а р х а т, хусни хат, муфрадот, мачмуи харфхои алохида, таркибхои харфии гуногун, калимаю чумлахои бо хати чали навиштан намунавист, ки аз руи он шогирдон барои хушнависи машк мекунанд. Сармашк одатан ба шакли китобча чоп мешавад. Пеш аз Револютсияи Кабири Сотсиалисти Октябр чандин Сармашки точики чоп шуда …

Муфассал »

САРВИ

САРВИ навъи хатест, ки дар асрхои 16—19 дар Хуросону Моваро- уннахр пахн гашта, бештар дар гулпартои ва накшбандии колинхо ис- тифода мешуд. Хати Сарви инчунин барои навиштани мактубхои махфи, ки аз якчанд калима иборат буданд, истифода мешуд. Азбаски шакли он ба шохахои дарахти сузанбарг (сарв) шабех аст, ин навъи хат …

Муфассал »

Бурчи САРАТОН

САРАТОН (араби, харчанг; лотини Сапсег, руси Рак), бурчи чорум аз бурчхои дувоздахгона. Равшаноии муниртарин ситорааш ба 3,5 кадри ситоравии зохири баробар аст. Дар бурчи Саратон тарокуми мансураи ситорахои М 44 вокеъ гардидааст. Ду хазор сол кабл аз ин инкилоби зимистонаи Офтоб дар хамин бурч ба амал меомад. Аз ин чост, …

Муфассал »

САНГХОИ РЕЗАКОРИ

59085282

САНГХОИ РЕЗАКОРИ, минералхо ва чинсхои кухии хушрангу зебоеро гуянд, ки барои резакорихои бадеию ороиши (хотамкори, сохтани гулдонхо, хар гуна маснуоти заргари ва гайра) истифода мешаванд. Сангрезахои резакори аз руи хусусиятхои физикию механикиашон с а х т (сахтиашон мувофики шкалаи минералоги 5 ва аз он боло, аз кабили нефрит, яшм, акик …

Муфассал »

САНАИ КУХНА – таквими юлиани

takvimi-yuliani

САНАИ КУХНА, таквими юлиани, таквимест, ки онро Юлий Се-зар соли 46 то милод чори карда буд. Мувофики Санаи кухна муддати сол ба хисоби миёна 365 1/4 шаборуз (муддати хакикии соли тропики 365 шаборузу 5 с 48 дакика 46 сония аст) мебошад; чунин кимати миёна дар натичаи чор сол илова намудани …

Муфассал »

САНАИ НАВ – таквими григориани

takvimi-grigoriani

САНАИ НАВ, таквими григориани, таквимест, ки ба чои санаи кухна чори шудааст (аз соли 1582). Дар Иттифоки Совети аз санаи кухна ба Соли нав амалан мохи феврали 1918 гузаштанд. Нигаред, низ Таквим.

Муфассал »