Хабархои охирин

МУХАММАДИ РАЗАИ

МУХАММАДИ РАЗАИ Ибни Алоуддин (соли таваллуд ва вафоташ номаълум), хушнавис ва мусаввири асри 15 форс-точик. Яке аз шогирдони  Султоналии Машхади. Аз намунахои осори бокимондаи у маълум мегар­дад, ки дар санъати хаттоти хеле хунарманд буда, махсусан, настаълики хафиро хеле оли менавиштааст. Аз намунаи осори у «Хамса»-и Хусрави Дехлави (бо хати зебои …

Муфассал »

МУХАММАДАМИНИ ИНОК

МУХАММАДАМИНИ ИНОК (соли таваллудаш номаълум — вафоташ 1785), хони Хева, асосгузори сулолаи инокхои кунгурот. Яке аз сардорони кабилнаи кунгурот буда, баъди голиб омадан бар кабилахои дигари бодиянишин соли17 63 хони Хева шуд. Ба Мухаммадамини Инок муяссар гардид, ки як кисми кабилахои узбек, амалдорони шахр ва феодалону ахкоми динро муттахид кунад. …

Муфассал »

МУХАММАДИ САМАРЦАНДЙ

МУХАММАДИ САМАРЦАНДЙ  Абумансур Мухаммад ибни Мухаммад ибни Махмуди Ханифии Мотриди (соли таваллудаш номаълум — вафоташ 946, Мотрид. Самарканд), факехи форс-точик. Шогирди Мухаммад иб­ни Фаэл. Бо Абулхасани Ашъари (вафоташ 873) дар харакати мазхаби ханифия ширкат варзидааст. Таълифо­ти Мухаммад , ки масъалахои мухталифи фикхи асрхои миёнаро дар бар мегирад, хеле зиёд аст: …

Муфассал »

МУХАММАДАМИНИ МУСАВВИР

МУХАММАДАМИНИ МУСАВВИР (соли таваллуд ва вафоташ номаъ-лум), мусаввир ва хушнависи охири асри 45 — аввали асри16 форс-точик. Мухаммадамини Мусавир дар Машхад таваллуд шуда, айёми чавониро дар хамон чо гузаронидааст. У хаттоти, катибанависи, чадвалкаши, наккоши ва мусаввириро хуб омухта, сипас барои такмили касбу дониш ба Табрезу Исфахон рафтааст. Мухаммадамини Мусаввир дар …

Муфассал »

МУХАММАДЗАМОНИ НАКОШ

МУХАММАДЗАМОНИ НАКОШ (соли таввалуд ва вафотпш номаълум), мусаввихо охири асри  16 — аввали асри 17 форс. Санъати наккоширо аввал дар зодгохаш омухт ва барои идоман тахсил ба Италия (Рим) сафар кард. Мухаммадзамони Накош дар Италия дини масехиро ка­бул карда, дар бозгашт ба Хиндустон рафт. Соли 1676 ба Эрон баргашт. Мухаммадзамони …

Муфассал »