معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / سمالëت هوای و کیهانی

سمالëت هوای و کیهانی

سمالëت هوای و کیهانی، اپّرت پریش ریکتیوی ادارشوندة کیهانی را گویند، که سطح برنده دارد و بسیارکرته استفاده می‌شود. خصوصیتهای هم سمالیات و هم اپّرت پریش کیهانی را داراست. سمالیات هوای و کیهانی باید از ایرادرام پرواز کرده تواند و تا سرعت کنهانی سرعت گرفته، بعد پرواز به کیهان باز به ایرادرام برگردد. سمالیات هوای و کیهانی برای با لوازمات تکنیکی، قسمهای ایدتیاتی و آذوقه‌ تأمین نمودن ستنسیه‌های مداری و عوض کردن ایکیپج آن پیش‌بینی شده است.

سمالیات هوای و کیهانی نظر به رکیته‌های برندة حاضره پرثمرند. به صفت تجهیزات قووّگی سمالیات هوای و کیهانی محرک هوای و ریکتیوی (برای پرواز در اتمسفره) و محرک رکیتی مایع (برای پرواز در فضای کیهانی) مشترک استفاده می‌شوند. نخستین سمالیات هوای و کیهانی را 12. 04. 1981 امیریکایان به کیهان cap دادند، که آن «کالمبیه» نام دارد. کشتی «کالمبیه» را کیهانّوردان ج. ینگ و ر. کریپّین اداره نموده بعد 2-روز پرواز کیهانی 14. 04. 81 به یکی از کاسمادرامهای ایالات متحدة امریکا شناندند.

Инчунин кобед

samolyot

سمالیات

سمالیات، اپّرت پریش محرک و بالدار وزنینتر از هوایت، که برای پرواز در اتمسفره تعیین …