معلومات آخرین
Home / جامعه / لایق شیرعلی

لایق شیرعلی

لایق شیرعلی (تخلوسش «لایق») شاعر برجستة تاجیک. لایق سنة 20. 5. 1941 در دیهه مزار شریف ناحیة پنجکینت تولد شده سنة 30-یوم ژوئن 2000-م سال در ش. دوشنبه وفات کرد و عورا در آرامگاه لوچاب دفن کردند.

لایق شیرعلی از عایلة دهقان بود. اعضای حزب پرتیة کامونیست از سال 1972 بود. انستیتوت دولتی پیدگاگی به نام ت. گ. شیوچینکا شهر دوشنبه را سال 1961 ختم کرد. محرر شعبة موسیقی، ادبی و درموی کامیتیت رادیو و تلویزیون (1963-65) ، خادم ادبی گزیتة «کُمسومول» تاجیکستان» (1965-66) ، مدیر شعبة نظم جرنل «صدای شرق» (1907-75) بود. از سال 1975 مشاور ادبی این تاجیکستان.

ز سال 1979 کاتب ریاست این تاجیکستان و سرمحرر جرنل «صدای شرق». مجموعة اوّلینش-«سر سبز» (1960). سپس اشعار لایق در کتاب شعرهای «الهام» (1968) و «نوشباد» (1971) ، «تشنه‌دل» (1974، به حروفات عربی) به طبع رسید. کتاب «ساحپلها» (1972) سلسلة رباعیات «جام خییام» و دیگر شعرهای لایق را دربر می‌گیرد. انسان مقام و اعتبار او، مناسبت شخص و جمعیت، حیات و مرگ و دیگر مسئله‌های، مهم زندگی موضوع اساسی رباعیات اوست. رباعیات لایق شیرعلی به انکشاف جنر رباعی در نظم معاصر تاجیک مساعدت کرد.

لایق در وصف مادر یک سلسله شعرهای مرغوبی نوشت، که با نام «مادرنامه» مشهورند. در کتاب لایق «خاک وطن» (1975) تصویر خرد خلق، آب و خاک وطن و مبارزه و جان‌فشیهای فرزندان بزرگ آن مقام کلان دارد. لایق به تاریخ معنوی گذشتة خلق توجّه زیادی ظاهر می‌نماید. سلسلة «الهام از «شاهنامه»، « ریزه‌باران» و دیگر شعرهای سالهای آخر لایق در کتاب «مرد راه» (1978) گرد آورده شده‌اند.

شیعر و نظمهای لایق شیرعلی خلا زیاد برای مردم پیسن دست و بخصوص سرایندگان مشهور تاجیک به مثال جربیک مراداو، باهادور نعمت‌اف، کرامت‌الله قرباناو، صدرالدّین نجم‌الدین، حسن هیدر و دیگران از اشعار این شاعر بزرگ استفاده می‌برند.

کتاب لایق (قلیات)

لایق شاعر زمان نو تاجیکان بوده، اشعارش مضمون بلند اجتماعی و فلسفی دارد. سه کتاب شعرهای او به زبان روسی نشر گردید: «الыبکه زر» («شفق صبح»، د. ، 1969) ، «زویشنّیه زیملیه» («زمین میراثی»، م. ، 1971) ، «سترونы داجدیه» («سیم باران»، م. ، 1978). شعرهای لایق به زبانهای خارجی ترجمه شده‌اند. لایق در ترجمه نیز اشتراک داشت: «صوتهای فارسی» س. اسینی، قسمی از «دیوان غرب و-شرقی» گیاتی، «تیر و کمان» س. کپوتیکیه، «اندیشه‌های راه» ه. می‌جیلیتپس، «شمشیر خدا» د. کولییف، «گل‌افشان» س. اسینی (همراه بازار صابر) ، کتاب آچیرکهای نویسندة بلغار یاردن میلاو «دیار دامن گردون»، پیسة منظوم گ. پتیتسыن «خسرو و شیرین»، شعرهای م. سویتلاو، ر. غمزت‌اف، ا. اوتوشینکا و دیگران را بین سالهای 1965-80 به تاجیکی ترجمه کرده است.

لایق با مدال «برای محنت شجاعتناک. به مناسبت 100-سالگی روز تولد و. ا. لنین» مکافاتانیده شده است. لوریت مکافات دولتی تاجیکستان به نام رودکی (1978).

به گفت مردم این شاعر بزرگ خصوصیت راستگوی داشت و به سیاستمداران چندان هم‌فکر نبود و از این لحاظ نسبت آنان یگان شعر خود را نبخشیده است. لایق در مشکلیهای آخر حیاتش که از بیماری تجسم می‌یافت از دشمنان خود می‌دید، که یکی از آن شاعر “سکر حکیم” بوده است.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …