معلومات آخرین
Home / مختلف / پرتیة کمونیستی عراق

پرتیة کمونیستی عراق

پرتیة کمونیستی عراق   (پک) ، 31 مارت 1934 برپا گردید. سعیزدپ 1-ام پرتیة کمونیستی عراق  پک (1945) پراگرم­مه و استو پرتیّه را قبول و کامیتیت مرکزی انتخاب کرد حکومتداران عراق پرتیة کمونیستی عراق پک-را تعقیب کرده، کاتب گیلیرلی کامیتیت مرکزی یوسف سلمان یوسف (فرخاد) را سای 1949 به قتل رساندند. کنفرانسم 2-یوم پرتیة کمونیستی عراق  پک (1956) «راه سیاسی پرتیه در مبارزه برای آزادی ملّی» نام حجّت را قبول کرد، هیت نو کامیتیت مرکزی پرتیّه را با سرداری سلام عادل (ار-رادی) انتخاب نمود.

پرتیة کمونیستی عراق پک تشبثکار برپا کردن فرانت یگانگی-ملّی (1957) بود و در هیت آن در روالوتسیة سال 1958 اشتراک نمود. پرتیة کمونیستی عراق پک بعد روالوتسیه به قوّة بزرگ سیاسی تبدل یافته، تا سال 1960 به طور لیگلی عمل می‌کرد. پس از تبدّلات دولتی سال 1963 پرتیة کمونیستی عراق پک به تعقیباتهای نو دچار گشت، یک قطار راهبران آن، از جمله سلام عادل کُشته شدند. آگوست 1964 هیت نو کامیتیت مرکزی با سردا­ری عزیز محمّد انتخاب گردید. پرتیة کمونیستی عراق پک برابر به سر حاکمیت عراق آمدن پرتیة بعث (1968) به فعالیّت لیگلی امکانیت یافت و دو نفر نمایندگان وه‌ای به هیت حکومت داخل گردیدند (1972).

در بین پرتیة کمونیستی عراق پک و بعث سال 1973 عاید به پرنسیبهای همکاری در فرانت ملّی و وطن‌دوستانة پراگریسّیوی (فموپ) شرطنامه امضا شد، در بارة پراگرمّة فرانت ملّی و وطن‌دوستانة پراگریسّیوی فموپ-خرتیة عملیات ملّی موافقت پیدا گردید. سعیزد 3-یوم پرتیة کمونیستی عراق پک (1976) پراگرمّة نو پرتیّه را قبول کرد، که آن به مستحکم کر­دن و انکشاف داده شدن پراسیسّ روالوتسیانی در عراق، مستحکم نمودن همکاری با دیگر قوّه‌های وطن‌پرور در دایرة  فرانت ملّی و وطن‌دوستانة پراگریسّیوی فموپ روانه شده بود.

هیتهای  وکیلان پرتیة کمونیستی عراق پک در مجلسهای مشورتی بینلخلقی پرتیه‌های کمونیستی و کارگری (1957، 1960، |1969، mاسکوه) اشتراک داشتند.  پرتیة کمونیستی عراق پک حجّتهای در این مجلسها قبول‌شده را معقول دانست. کاتب یکم کامیتیت مرکزی پرتیة کمونیستی عراق پک عزیز مودمّد.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …