معلومات آخرین
Home / جامعه

جامعه

سخاوت

سخاوت (عربی-گشاده‌دستی، همتبلندی، کریمی) ، یک نوع صفت اخلاقییست، که استفادة عاقلانه و بی‌غرض دارایی شخص را نسبت به دیگران افاده می‌کند. متفکّران عصرهای میانة شرق در افکار اخلاقی خود آدمان را به سخاوتمندی دعوت نموده، آبرزهای نمونوی (به مثل حاتم تایی) ایجاد کرده‌اند. هوسین واعظ کاشفی سخاوت را سبب …

مفصل

سفارت نیگری

سفارت نیگری، میسّیة دولت روسیه به بخارا، که 3 ژوئن 1820 با راهبری مصلحتچی کلان سفارتخانة روسیه در ایران ا. ف. نیگر 1784-1854) فرستاده شده بود. به هیت سفیران پالکاونیک ا. ک. می‌ییندارف، پلیاپتالاگ x. گ. پندیر، زاالاگ و باتنیک ه. ا. ایویرسمن، تایاگرافها والخاوسکیی و تیمافیاو، ترجمان یکاولیف و …

مفصل

سفالی تپّه[ %splitter%]

سفالی تپّه، باششگاه عصر برنجی (هزارة 2 تا میلاد) در تیرّیتاریة حاضرة ریان گگرین ولایت سرخان-دریای ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی ازبکستان. سال 1968 باستان‌شناس ساویتی ل. ا. البم کشف کرد. سالهای 1969-1974 باستای‌شناس ازبک ا. ا. عسکراو تدقیق نمود. مساحت عمومی باششگاه تقریباً 4 هکتار. در مرکز آن قلعة چارکنجه (80 …

مفصل

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. نگرید، نیز رتبه‌های دیپلماتی.

مفصل

سفیدجامگان

سفیدجامگان پیروان و طرفداران موقنّع. مقنّع بر ضد علامت دولتی عبّاسیان (یعنی سیاهپوشی) ته-رفداران و پیروان خود را فرمود، که جامه‌های سفید پوشند و بعد این همة طرفداران مقنّع-جامه‌های سفید در بر داشتند و به همین سبب در تاریخ نام رسمی پیروان مقنّع سفیدجامگان شده ماند. دبیات: ا ی ن …

مفصل

سقت استحصالی

سقط استحصالی، برک، در حقوق ساویتی محصولاتیست، که به استاندارد، شرط تکنیکی و دیگر حجّتهای تیخنیقی و نارمتیوی صفتاً موافقت نمی‌کند. سقط استحصالی اصلاحشونده و اصلاحنشونده وجود دارند. سقط استحصالی اصلاحشونده محصولاتیست، که اصلاح‌پذیر و از جهت اقتصادی موافق و بی‌ضرر است. سقت استحصالی اصلاحنشونده مقسولاتیست، که برطرف نمودن نقص …

مفصل

سغانه

سغانه 1) قبری، که از خشت پخته 6 سنگ به شکل گهواره ساخته، در آن یک و بعضاً یکچند میّت را دفن می‌کردند؛ 2) آثار معماریست، که برای ابدی گردانیدن خاطرة این یا آن شخص به بالای قبرش بنیاد می‌کنند. سغانه را از خشت پخته یا سنگ ساخته با کنده‌کاری …

مفصل

سولالة صفّاریان

صفّاریان، سلالة امیران ایرانی (861-900) ، که در پراکنده شدن خلافت عبّاسیان و آزاد کردن ایران از عربها رل کلان بازیده، دولت صفّاریان را تشکیل کردند. اساس‌گذارش دهقانبچه‌های سیستانی یعکوب ابن لیس و به را-درانش امر، طاهر و علی‌. یعقوب در شهر زرنجه چند وقت شاگرد صفّار (مسگر) بود، که …

مفصل

سفارتخانه

سفارتخانه، نمایندگی دیپلماتی، که به آن سفیر و یا دیگر نمایندگان دیپلماتی کلسّ 1-م راهبری می‌کنند. نگرید، نیز رتبه‌های دیپلماتی، سفارت.

مفصل

سرشویان

سرشویان، یک نمود مراسم خلقیست، که در بین تاجیکان از قدیمولییام معمول بوده، پس از یک هفتة ازدواج دختر برپا می‌گردد. در آن زنها ضیافت آراسته، موی مندبافتة دختری عروس را گشاده، دومیله می‌بافتند، که آن علامت عایله‌داری عروس بود. حالا این عادت از بین رفته ایستاده است. م. حامدجاناوه.

مفصل