معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / سفیدار

سفیدار

سفیدار (راری1یز) ، جنس درختیست از عایلة بیدها. برگش دندانه‌دار یا بی‌دندانة گوناگون‌شکل (دلشکل، بیزشکل، گُردشکل، پرّشکل و غیره)؛ گلش میدة یک‌جنسه (بعضاً دوجنسه) ، خوشه‌گلش «گوشوارک»، پیش از برگبراری می‌شکفد، شمال گردآلود می‌کند. غوزه‌اش 2-4-پلّة سیرتوخم، تخمش میده (درازی‌اش 1-3 ملّیمیتر) ، در نوگش پت پختمانند دارد. در دنیا 45-50 نمود سفیدار می‌روید. بیشتر در دریاباد توغیزار و بیشة کوهسار می‌سبزد. بنا به معلومات پراف. و. ا. زپریگه‌یوه در پامیر و آلایی 9 نمود سفیدار هست. در تاجیکستان غیر از نمودهای خودروی سفیداری، که در توغه‌ای، جنگل کوهسار و وادی و بعضاً در بیشة پهنبرگ می‌سبزند (نگرید، ریم، تورنغه) ، اینچنین نوع و نمودهام باغی سفیدار (مثلاً، ارعر، کبوده و غیره) بسیارند. سفیدار تیزسبز است و در بیشه‌داری، سبزکاری، بناکاری، اهمیت کلان دارد. بعضی نمودهای سفیدار (مثلاً، تورنغه) را برای مستحکم کردن ریگزار و ساحل دریاها استفاده می‌برند.
دبیات: فلاره تدجیکسکایی ساویتسکایی ساتسیلیستیچیسکایی ریسپوبلیک. تام 3، لنینگراد، 1908؛ زپریگه‌یوه و. ا. ، لیسنыی ری-سورسы پمی را-الیه، لنینگراد، 1976. ا. اشوراف.
(راری1یز) ، جنس درختیست از عایلة بیدها. برگش دندانه‌دار یا بی‌دندانة گوناگون‌شکل (دلشکل، بیزشکل، گُردشکل، پرّشکل و غیره)؛ گلش میدة یک‌جنسه (بعضاً دوجنسه) ، خوشه‌گلش «گوشوارک»، پیش از برگبراری می‌شکفد، شمال گردآلود می‌کند. غوزه‌اش 2-4-پلّة سیرتوخم، تخمش میده (درازی‌اش 1-3 ملّیمیتر) ، در نوگش پت پختمانند دارد. در دنیا 45-50 نمود سفیدار می‌روید. بیشتر در دریاباد توغیزار و بیشة کوهسار می‌سبزد. بنا به معلومات پراف. و. ا. زپریگه‌یوه در پامیر و آلایی 9 نمود سفیدار هست. در تاجیکستان غیر از نمودهای خودروی سفیداری، که در توغه‌ای، جنگل کوهسار و وادی و بعضاً در بیشة پهنبرگ می‌سبزند (نگرید، ریم، تورنغه) ، اینچنین نوع و نمودهام باغی سفیدار (مثلاً، ارعر، کبوده و غیره) بسیارند. سفیدار تیزسبز است و در بیشه‌داری، سبزکاری، بناکاری، اهمیت کلان دارد. بعضی نمودهای سفیدار (مثلاً، تورنغه) را برای مستحکم کردن ریگزار و ساحل دریاها استفاده می‌برند.
دبیات: فلاره تدجیکسکایی ساویتسکایی ساتسیلیستیچیسکایی ریسپوبلیک. تام 3، لنینگراد، 1908؛ زپریگه‌یوه و. ا. ، لیسنыی ری-سورسы پمی را-الیه، لنینگراد، 1976. ا. اشوراف.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …