معلومات آخرین
Home / جامعه / سفارت

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. نگرید، نیز رتبه‌های دیپلماتی.

Инчунин кобед

سفیدجامگان

سفیدجامگان پیروان و طرفداران موقنّع. مقنّع بر ضد علامت دولتی عبّاسیان (یعنی سیاهپوشی) ته-رفداران و …