معلومات آخرین
Home / جامعه / سقت استحصالی

سقت استحصالی

سقط استحصالی، برک، در حقوق ساویتی محصولاتیست، که به استاندارد، شرط تکنیکی و دیگر حجّتهای تیخنیقی و نارمتیوی صفتاً موافقت نمی‌کند. سقط استحصالی اصلاحشونده و اصلاحنشونده وجود دارند. سقط استحصالی اصلاحشونده محصولاتیست، که اصلاح‌پذیر و از جهت اقتصادی موافق و بی‌ضرر است.

سقت استحصالی اصلاحنشونده مقسولاتیست، که برطرف نمودن نقص آن امکان‌ناپذیر و یا از جهت اقتصادی ضررناک است. چنین مصنوعات پرتاوهای استحصالی می‌شوند. نادرست تنظیم کردن دستگاه، درست کار نکردن تجهیزات و اسباب، در حجّتهای تکنیکی و نارمتیوی و نقشه‌ها به خطایی راه دادن سبب سقط استحصالی شده می‌تواند. به طلبات تکنیکی موافقت نکردن صفت محصولات (اندازة نادرست، ویرانکنی قاعده‌های استحصال محصولات) نشانة سقط استحصالی می‌باشد. آشکارکنی سقط استحصالی به عهدة کارگران، استاها و کارگران شعبة نظارت تکنیکی گذاشته شده است. حق محنت سقط استحصالی وابسته به درجة صفت محصولات و ایب کارگر داده می‌شود.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …