معلومات آخرین

سر

سر، لباس ملّی زنان هند و. سری را اساساً از متاع 4، 5-9 متر درازی، 1 متر پهنایی داشته تییار می‌کنند. یک نوک متاع را از بالای ران دو مراتبه پیچانیده، نوک دیگرش را از کتفن راست یا چپ به قفا می‌پرتایند.

ز تگ سر نیم‌تنن کوتاه‌آستین می‌پوشند. هنگام کوچه‌گردی زنها یک نوک متاع را به سر می‌گیرند. در واهیه‌های علی‌حده و گروههای گوناگون اهالی هندوستان پوشیدن سر بعضی مخصوصیت دارد. قسم پایانی آن به یوبکه شباهت داشته، شلوارمانود نیز می‌شود.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …