معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / ناجی دروازی

ناجی دروازی

ناجی دروازی  همد‌خواجه ‌ (سال تولد و وفاتش نامعلوم) ، شاعر تاجیک. در دیهه کیوران قلعیخم به دنیا آمده، در عصر 19 و اوّل عصر 20 عمر به cap برده است. در «تذکره‌ت-اش-شعرایموته‌اخخیرین» ابدی و مجم. «افغانستان» (کابل، 1955) ناجی دروازی همچون شخص دانشمند و دارای طبع بلند شاعری توصیف گردیده است.

شعار باقیماندة ناجی دروازی (1246 بیت) اساساً در بیاض رقم 819 ذخیرة دستنویسهای شرقی اف رسّ تاجیکستان جمع‌آوری شده است. بیاض مذکور به دست خود شاعر کتابت شده است. ناجی دروازی شعرهای عشقی و حسب‌حالی دارد، که در آنها از ناداری و محتاجی شکوه‌ کرده است. ملمّعها (شیر و شکر) به ازبکی و شغنانی گفته است. اینچنین بعضی شعرهایش به لهقة خاص مردمپ درواز سروده شده‌اند.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …