معلومات آخرین
Home / علم (page 2)

علم

سته وینتی

سته وینتی، سطحیست، که خط £ هنگام در گرد محور ناجنبان آا’ با سرعت کنجی دائمی چرخ زده و قد-قد همین محور به پیش حرکت کردنش، تشکیل می‌دهد (رسم 1). سطح وینتی، که خط راست می‌کشد، گیلیکاید (از یونانی انکاز-سپیرل و ا1

مفصل

سرجومله

سرجمله، قسم اساسی پریدیکتیوی جملة مرکّب تابع است، که مضمون و ماهیّت آن را در بر می‌گیرد. سرجمله با قسم دیگر جملة مرکّب تابع-جملة پیرو، که به سرجمله تابع بوده، ه‌ا هر جهت آن را ایضاح می‌دهد، یک واحد کلّ نطق-واسطة مرکّب اخبار را تشکیل می‌کند. مثلاً: دامان افق در …

مفصل

سراس

سراس، دوریست، که بعد گذشتن آن از روی همان یک پیدرپه‌ای مویین آفتاب و ماه تکراراً می‌گیرند. در نتیجة در کورة آسمان دوری تکران شدن موقع متقابل آفتاب، ماه و گرههاگ مدار ماه به عمل می‌آید. سراس تقریباً به 6585 1/3 شباروز برابر است. نگرید، نیز گرفت.

مفصل

سرمشق

سرمشق (س ا ر خ ا ت، حسن خط، مفردات، مجموع حرفهای علی‌حده، ترکیبهای حرفی گوناگون، کلمه و جمله‌های با خط جلی نوشتن نمونویست، که از روی آن شاگردان برای خوشنویسی مشق می‌کنند. سرمشق عادتاً به شکل کتابچه چاپ می‌شود. پیش از روالوتسیة کبیر سوسیالیستی اکتبر چندین سرمشق تاجیکی چاپ …

مفصل

سروی

سروی نوع ختیست، که در عصرهای 16-19 در خراسان و ماوه را-انّهر پهن گشته، بیشتر در گل‌پرتای و نقشبندی قالینها اس-تیفاده می‌شد. خط سروی اینچنین برای نوشتن مکتوبهای مخفی، که از یکچند کلمه عبارت بودند، استفاده می‌شد. از بس که شکل آن به شاخه‌های درخت سوزن‌برگ (سرو) شبیه است، این …

مفصل

بورج سرطان

سرطان (عربی، خرچنگ؛ لاتینی سپسیگ، روسی رک) ، برج چارم از برجهای دوازده‌گانه. روشنایی منیرترین ستاره‌اش به 3، 5 قدر ستاروی ظاهری برابر است. در برج سرطان تراکم منثورة ستاره‌های م 44 واقع گردیده است. دو هزار سال قبل از این انقلاب زمستانة آفتاب در همین برج به عمل می‌آمد. …

مفصل

سپفیر

yokut

سپفیر، یاقوت کبود. نگرید، یاقوت.

مفصل

سنگهای ریزه‌کاری

59085282

سنگهای ریزه‌کاری، مینیرلها و جنسهای کوهی خوش‌رنگ و زیبای را گویند، که برای ریزه‌کاریهای بدیعی و آرایشی (خاتم‌کاری، ساختن گلدانها، هر گونه مصنوعات زرگری و غیره) استفاده می‌شوند. سنگ‌ریزه‌های ریزه‌کاری از روی خصوصیتهای فیزیکی و مکانیکیشان س ا خ ت (سختیشان موافق شکلة مینیرلاگی 5 و از آن بالا، از …

مفصل

سمتورّعس-زینیت

langru-300px-Zenith-Nadir-Horizon

سمتورّعس (عربی) ، زینیت، نقطة برریش خط شاقولی را با کورة آسمان گویند.

مفصل

سنگ چقماق

336_kremen

سنگ چقماق، چقماقسنگ، مینیرلیست، که از دواکسید سیلیسی کریستلّی و امارفی (آپل، خلسیدان یا کورس) ترکیب یافته است. در بین آهک‌سنگ و ته‌نشستهای دورة تباشیر در شکل کانکریسیه و قَبَتها وامیخورد. سنگ چقماق در نتیجة دیگینیز ته‌نشستها، کتیگینیز جنسهای کوهی و فرسایش به وجود می‌آید. سختی‌اش 7. بنا برقرّه‌های تیز …

مفصل