معلومات آخرین
Home / علم / سته موازن در گیادیزیه

سته موازن در گیادیزیه

سطح موازن (از عربی-با چیزی هموزن بودن) در گیادیزیه، سطحیست، که در همة نقطه‌هایش پاتینسیل قوّة وزنینی یک خیل بزرگی دارد. سمت نارمل به سطح موازن به سمت قوّة وزنینی، یعنی خط شاقولی، موافق می‌آید. سطح مایع در موازنتبوده مثال سطح موازن می‌باشد. سطح موازن میدان جاذبة زمین را، که به سویه میانة آب اقیانوسها راست می‌آید، گیاید می‌نامند و به صفت سطح متیمتیکی زمین (یا سویه آ ب ا ب ا ه ر، که نسبت به آن بلندی نقطه‌های سطح زمین را چِن می‌کنند) قبول می‌کنپد. شکل سطح موازن بسا مرکّب بوده از ساخت داخلی زمین وابستگی دارد.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …