معلومات آخرین
Home / علم / میلّیکین

میلّیکین

میلّیکین (millikan) رابرت دروس (22. 3. 1868، مارّیسان-19. 12. 1953، سن-مرینا) ، فیزیک امیریکایی. سال 1891 کالج آبیرلین (آگیا) را ختم کرد. عنوان دکترت را در انیویرسیتیت کالمبیه گرفت (1895). سالهای 1895-96 در انیویرسیتیتهای برلین و گیاتّینگین و از سال 1896 در انیویرسیتیت چکگا کار کرد. سالهای جنگ یکم جهانی (1914-18) جا‌نشین رئیس شورای تدقیقاتی ملّی بود (به اختراع دستگاههای نیتیارالاگی و اسبابها برای آشکار کردن کشتیهای زیرآبی مشغول شد). سالهای 1921-45 دیرکتور لبارتاریة نارمة بریج انستیتوت تکنولوژی کلیفارنیه. با اسلوب پریتسیزیانی، که خود اختراع نموده است، زرید الکترون را چِن کرد. معادلة فاتاافّیکت ا. ایینشتییی را در تجربه سنجید و اوّلین شده قیمت عددی ثابتة پلنک را مویین نمود (1912-15). متدیکة سپیکتراسکاپیة اتمی را در قسمت اولتره‌بنفش سپیکتر نیشنهاد کرد؛ توسط کمیرة تسیانیزتسیانی شعاعهای کیهانی را تدقیق نمود. لوریت مکافات نابیلی (1923).

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …