معلومات آخرین
Home / جامعه / تشکیلات متّحدة ملّتها عاید به مسئله‌های معارف، علم و مدنیت، یونسکو

تشکیلات متّحدة ملّتها عاید به مسئله‌های معارف، علم و مدنیت، یونسکو

تشکیلات متّحدة ملّتها عاید به مسئله‌های معارف، علم و مدنیت، یونسکو (united nations educational، scientific اnd سultural آrganization-unesco) ، تشکیلات بینیهوکومتی؛ مؤسسة مخصوصک تدم. از سال 1946 عمل می‌کند و مقصدش مساعدت نمودن به صلح و بی‌خطری بینلخلقی بین دولتها با راه انکشاف همکاری بین دولتها در ساحة معارف، علم و مدنیت می‌باشد. یونسکو بسیار مسئله‌ها را از قبیل محو بی‌سوادی، تربیة جوانان در روحیة صلح و هم‌فکری بینلخلقی، همکار در تنیار کردن کدرهای ملّی، آموختن مدنیّت ملّتها، آموزش مسئله‌های علمی و غیره حل می‌کند. با قرار آن 100-سالگی زادروز س. عینی (1978) ، 1000-سالگی بیرونی (1973) و ابن سینا (1980) جشن گرفته شد. بیش از 150 دولت (1 ژانویه 1986) اعضای یونسکو می‌باشند.

ارگن عالی یونسکو-کنفرانس ژنرالی، آرگنهای اجرائیه‌-ساویت اجرائیه‌ و کاتبات بوده، به آنها دیرکتور ژنرالی سروری می‌کند. دیرکتور ژنرالی یونسکو-ا. م. م. با و (سینیگل، از نایب 1974). کاتبات یونسکو در پریج جایگیر است.
یونیسکا «کوریر یونسکو» را به 15 زبان، از جمله به فارس-تاجیکی (از ژانویه 1957 به زبان روسی نیز) چاپ می‌کند. در یک سال 11 شماره می‌برآید. دیگر نشریه‌های دورگی نیز دارد.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …