معلومات آخرین
Home / جامعه / تربیة استتیکی

تربیة استتیکی

تربیة استتیکی، جریان بامرمیست، که در انسان مناسبتهای استتیکی را نسبت به واقعیت تشکّل می‌دهد. این مناسبتها با پیدایش جمعیّت انسانی به وجود آمده، پیوسته با آن انکشاف یافته‌اند و قسم ترکیبی فعالیّت مدّی و معنوی انسان گردیده‌اند. تربیة استتیکی در جمعیّت سوسیالیستی به منفعت خلق کاملاً موافق بوده، اساس علمی و متدلوژی یگانه دارد. تربیة استتیکی یک قسم تربیة کمونیستی بوده، به انکشاف همه‌طرفة شخصیت مساعدت می‌کند.

ان مردم را در اساس استتیک مرتخیستی-لنینی در روح ایده‌آلهای استتیکی و فهمش زیبای و نفاست تربیه می‌نماید. زیبان حیات هم واسطه و هم نتیجة تربیة استتیکی می‌باشد. وه‌ای در صنعت و ادبیات بدیعی تجسم یافته، با طبیعت، فعالیّت جمعیّتی و میخنتی آدمان، معیشت و مناسبت بین آنها علاقة زیچ دارد. سیستم تربیة استتیکی عموماً از همة ندیده‌های استتیکی واقعیت استفاده می‌برد.
تربیة صنعت‌دوستی قسم موهییم تربیة استتیکی بوده، به تشکول قابلیّت و استعداد انسان در ساحه‌های صنعت تصویری، موسیقی، واکلی، خاریاگرفی، تئاتری و غیره تأثیر کلان می‌رساند. در پراسیسّ ساختمان جمعیّت کمونیستی سهم تربیة استتیکی در تشکّل مدنیّت معنوی آدم می‌افزاید. در جمعیّت سوسیالیزم مترقّی محنتکشان نه تنها صاحب ثروت استتیکی، بلکه آفرندگان این ثروت نیز می‌باشند.
به تربیة استتیکی خلق اتّفاقهای انتیلّیگینسیة ایجادکار-نویسندگان، رسّامان، بسته‌کاران، کینیمتاگرفیستها، اینچنین خانه‌های خادمان صنعت، ادیبان، جرنلستان و غیره سهم ارزنده می‌گذارند. به این کار جمعیّتهای تئاتری، جمعیّت محافظت ادگاریهایی تاریخی و مدنی، جمعیّت محافظت طبیعت، خانه‌های ایجادیات خلق (نگرید خانة ایجادیات خلق) ، کلوبها، انیویرسیتیتهای خلقی، کتابخانه‌ها، دسته‌های هوسکاران صنعت و غیره کمک می‌رسانند. تلویزیون، رادیو، نشریه‌ها، که عامّه را با اثرهای بلندمضمون ادبیات و صنعت شناس می‌کنند، واسطه‌های عاموی تربیة استتیکی می‌باشند. تنقید ادبی و صنعت به عمیقی ذوق استتیکی و درک زیبایی مساعدت می‌کند. در مکتبهای معلومات عمومی، آموزشگاههای کسبهای تکنیکی و آموزشگاههای تعلیمی میانة مخصوص تربیة استتیکی قسم پراگرمّة تعلیمی و تربیوی می‌باشد. در انکشاف قابلیّت ایجادی و استعداد بچگان در ساحة ادبیات، موسیقی، سرود، خاریاگرفیه، تئاتر، صنعت تصویری و غیره سهم مؤسسه‌های بیرون عزمکتبی کلان است. مسئله‌های تربیة استتیکی بچگان در انستیتوتهای تدقیقات علمی آکادمی علمهای ا.ج.ش.س. و وزارت معارف خلق ریسپوبلیکه‌های اتّفاقی تدقیق می‌شوند. در هیت آکادمی علمهای پیدگاگی ا.ج.ش.س. انستیتوت مخصوص تدقیقات علمی تربیة صنعتدوستی وجود دارد.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …