معلومات آخرین
Home / علم / سراس

سراس

سراس، دوریست، که بعد گذشتن آن از روی همان یک پیدرپه‌ای مویین آفتاب و ماه تکراراً می‌گیرند. در نتیجة در کورة آسمان دوری تکران شدن موقع متقابل آفتاب، ماه و گرههاگ مدار ماه به عمل می‌آید. سراس تقریباً به 6585 1/3 شباروز برابر است. نگرید، نیز گرفت.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …