معلومات آخرین
Home / جامعه / سرهکم

سرهکم

سرحکم، رئیس سود حکمی، که هنگام سر زدن مخالفت در بین سودیهای حکمی از طرف خود آنها انتخاب می‌گردد یا با ترتیب مقرّر کردن قانون تعیین می‌شود.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …