معلومات آخرین
Home / علم / ماناپالیة سودای بیرونی

ماناپالیة سودای بیرونی

ماناپالیة سودای بیرونی، شکل اساسی رابطه‌های اقتصادی دولتهای ساتسیلیستی با دولتهای خارجی، که تمام معاملات تجارتی را با خارجه آرگن مخصوص دولتی به جا می‌آورد. دولت ساتسیلیستی توسط ماناپالیة سودای بیرونی بازار داخلی خود را از تجاوز کاپیتال خارجی محافظت نموده، تمام سودای بیرونی را برای ترقّیات باسرعت خواجگی خلق مملکت استفاده می‌کند. در ا.ج.ش.س. ماناپالیة سودای بیرونی را با دیکریت حکومت ساویتی از 22 آوریل 1918 جاری کرده، در مادّة 14 کانستیتوتسیة ا.ج.ش.س. به حکم قانون درآورده شده است. سودای بیرونی ا.ج.ش.س. از طرف وزارت سودای بیرونی و آرگنهای در دیگر مملکتها بودة آن (نمایندگیهای تجارتی) انجام داده می‌شود. در دیگر مملکتهای ساتسیلیستی نیز سودای بیرونی ماناپالیة دولت است. ماناپالیة سودای بیرونی شرط مهم ترقّی اقتصادیات مملکتهای ساتسیلیستی بوده، به انکشاف همکاری و یاری اقتصادی بین همة مملکتهای سیستم ساتسیلیستی مساعدت می‌کند.

د .: لنین و. ا. ، در بارة ماناپالیة سودای خارجی، اس. ، چ. 33؛ پازدنیکاو و. س. ، گاسودرستوینّیه ماناپالیه ونیشنیی تارگاول و ا.ج.ش.س.. م. . i960.

 

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …