معلومات آخرین
Home / مختلف / سلاماو اسلام

سلاماو اسلام

سلاماو اسلام (تولدش 10. 6. 1940، دیهه همادان pیان مستچاه) ، ریجیسّیار و اکتور ساویتی تاجیک. خادم خذمت‌نشان‌دادة صنعت رسّ تاجیکستان (1974). اعضای کپسّ از سال 1978. سالهای 1954-1958 در آموزشگاه موسیقی لنین‌‌آباد تحصیل نموده، سالهای 1958-1960 معلمی کرده است. سالهای 1960-1964 در انستیتوت تئاتری به نام ا. ا. آستراوسکیی تاشکینت تحت راهبری داتسینت x. م. کاجیونیکاو تحصیل می‌کند. سالهای 1964-1970-اکتور تئاتر درمة موسیقی لنین‌‌آباد. رالهای آفریده‌اش: کسّیا («آتیلّا» و. شکسپیر) ، ظریف («داستان حافظ» ف. تاش‌محمداو) ، کا-مندیر قرباناو («قصّة زینب-بی‌بی» س. سعیدمراداف) ، دمیس («ترتیوف» ج. مالیر) ، اسکندیر («جنگ تن به تن» م. بنجییف) و دیگران. او سال 1970 به کورس ریجیسّیاری نزد تئاتر آکادمی به نام ب. وختنگاو مسکو داخل شده،
تهت راهبری ارت. خلقی ا.ج.ش.س. ا. سیماناو تحصیل می‌کند. از همان سال سرّیجیسّیار تئاتر ریسپوبلیکوی مضحکة موسیقی لنین‌‌آباد. در دوام 7 سال فعالیّت ریجیسّیاری‌اش 24 سپیکتکل را تهیه کرده است. سلاماو ریجیسّیار نوآور بوده، به یک قطار بازیافتهای ایجادی نایل شده است. سپیکتکلهای به صحنه گذاشتة او: «فاجعه‌های خرد» و «لولیای» ا. س. پوشکین، «اشرافپرست» ج. مالیر، «شهلا» ا. شکوهی و ه. عسکر، «ëد آن روزها» ا. عثماناو، «بیدارب» رحیم جلیل، «خوشدامن» م. شمکالاو و غیره. سلام‌نامه اینچنین با تئاترهای کسبی کانی‌بادام و ناو، تئاتر خلقی عورا تپّههمکاری می‌کند.
x. عسکر.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …