معلومات آخرین
Home / مختلف / اموزیشگاه موسیقی

اموزیشگاه موسیقی

آموزشگاه موسیقی، د اش ا ن ب ا. مؤسسة تعلیمی مخصوصیست، که متخصصان ساحة موسیقی تییار می‌کند. سال تحصیل 1945-46 در شهر ستلنی‌‌آباد تأسیس شده است. اوّلین دیرکتورت ن. ا. بودکیویچ. اوّل شعبه‌های غجّک، فارتیپینا، اسکیپکه، واکلی و دیریجیاری داشت. برای مؤسسه‌های صنعت کارمند و مکتب معلم تییار می‌کند.

در آموزشگاه موسیقی هادیمان خذمت‌نشان‌دادة صنعت ش. سیفیدّیناو، یا. سبزناو، x. عبدالله‌-یف و یک قطار بسته‌کاران نامدار حاضرة تاجیک تحصیل کرده‌اند. آموزشگاه موسیقی سال 1980 شعبه‌های فارتیپینا، نظریة موسیقی، دیریجیاری، ارکستر اسباب تاردار، خلقی (اکاردئون و بین) ، نفسی، خاریاگرفی، واکلی داشت. سال تحصیل 1982-83 در شعبة روزانة آن 540 نفر، در  شوعبة غایبانه بیشتر از 100 نفر خواننده تحصیل و 70 نفر آموزگار کار می‌کردند.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …