معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / سورود «سرکش»

سورود «سرکش»

«سرکش»، 1) ، سرود مشهور مراسمی دورة ساسانیان، که حافظ و بسته‌کار سرکش ایجاد نموده است. سرود خسرو پرویز را توصیف می‌نمود و از این رو، در عصرهای منبعده صنعتکاران به آن «سرود خسرویی» نام دادند. 2) شعبة سازی در «پانزدهمقام». 3) گوشة سازی در داخل شعبة «همایون» «دوازده‌مقام»، که پس از مقدّمة «همایون» اجرا می‌شود. سرکش برای گذرش به قسمتپ آوازی «همایون» زمینة آوازی فراهم می‌آورد.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …