معلومات آخرین
Home / مختلف / نزارت نوع

نزارت نوع

نظارت نوع، مویین نمو­دن منسوبیّت رستنی و تخمی به این یا آن نوع رستنی (یا دورگه) و صفت آنها. نظارت نوع با راه اپرا­بتسیه در صحرا (سنجش رستنی در صحرا یا تحلیل نمونة اپ را-بتسیانی آن) ، انبار (اپرابتسیة تخمی در انبار غلّه) ، نظاره­ت کشت (کشت نمونة میانة تخم به قطعه‌های جداگانه و سنجش صفت نوع از روی رستنی) و نظارت لبارتاری (پیش از کشت در لبارتاریه مویین کردن علامتهای نوع در نتیجة تدقیق تخمی و میسه و نورستة آنها) عملی می‌گردد. نظارت نوع به سیستم نظارت تخمی منسوب است.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …