معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / نزمی ملّانجم‌الدّین بخارایی

نزمی ملّانجم‌الدّین بخارایی

نظمی  مولّانجم‌الدّین بخارایی (سال تولد و وفاتش نامعلوم) ، شاعر عصر 19 تاجیک. نظمی در زادگاهش بخارا تحصیل علم و کمال کسب نموده است. واضح در «توهفت-ال-احباب فی تذکره‌ت-ال-اصحاب» در 19-سالگی وفات یافتن نظمی را قید کرده، قریب به درجة دیوان رسیدن اشعار او را خبر می‌دهد. نظمی با زبان ترک نیز آشنا بوده است. در ایجادیات نظمی موضوعهای عشقی، تنقید بدعتهای دینی، مذمّت زاهدان و تقواداران موقع اساسی دارند قسمی از اشعار نظمی در تذکره‌ و بیاضهای عصر 19 دچار می‌آیند.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …