معلومات آخرین
Home / جامعه / ونوانهای فخری رسّ تاجیکستان

ونوانهای فخری رسّ تاجیکستان

ونوانهای فخری رسّ تاجیکستان، شکل مکافات عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان، که برای خذمتهای برجسته در باب ترقّی دادن ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، علم، مدنیت و صنعت به شخصان و کالّیکتیوهای جداگانه داده می‌شوند.
ونوانهای فخری ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان را موافق مادّة 110 کانستیتوتسیة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان مقرّر می‌کند و موافق پیشنهاد ساویت وزیران ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان، وزارتها، کامیتیتهای دولتی، اداره‌های دخلدار و دیگر مؤسسه و تشکیلاتهای ریسپوبلیکوی می‌دهد. کامیتیتهای اجرائیة ساویتهای دیپوتتهای خلقی ولایتی، شهری و ریانی تشکیلاتهای پرتیوی، اتّفاقهای کسبه و دیگر تشکیلاتهای جمعیّتی می‌توانند در بارة دادن عنوانهای فخری ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان (یکجایه با قرار تشکیلات دخلدار جمعیّتی، کارکتریستیکة مفصل فعالیّت استحصالی، علمی، جمعیّتی و سیاسی و غیره، ترجمةحال و ورقة شخصی به حساب‌گیری کدرها، حجّتها و متریالهایی، که کارکتریستیکه را پرّه می‌کنند و پیشنهاد آنها را خود مؤسسه‌ها و تشکیلاتها ضرور می‌شمارند) توصیه پیشنهاد ومایند. نخستین عنوانهای فخری-«ارتیست خلقی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان» و «خادم خذمت‌نشان‌دادة علم رسّ تاجیکستان» با اوکه‌ز پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان از 28 مارت 1939 تأسیس گردیده‌اند. عنوانهای تاجیکستان تا 1 فوریه 1981: ارتیست خلقی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ نونسندة (شاعر) خلقی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ رسّام خلقی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان، حافظ خلقی رسّ تاجیکستان؛ خادم خذمت‌نشان‌دادة علم ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ خادم خذمت‌نشان‌دادة علم و تکنیکة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ خادم خذمت‌نشان‌دادة صنعت ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ ارتیست خذمت‌نشان‌دادن ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ معلم خذمت‌نشان‌دادة مکتب ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ دُختُر خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان، گیالاگ خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ اینجینیر خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ استاد خذمت‌نشان‌دادة معلومات کسبی تکنیکی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ کارکن خذمت‌نشان‌دادة مدنیّت ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ کارکن خذمت‌نشان‌دادة سودای ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ ارتیست خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ فرمسیوت خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ انرژیتیک خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ کارکن خیزمتنشاندادة نقلیات ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ ماهی‌پرور خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ اختراعکار خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ رسیانلیزتار خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ اقتصادچی خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ بناکار خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ علاقچی خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ کارکن خذمت‌نشان‌دادة خواجگی قشلاق ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ ارّیگتار خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ میخنیزتار خذمت‌نشان‌دادة خواجگی قشلاق ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ جنگلپرور خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ استاد پختة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ استاد چارواداری ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ کارکن خذمت‌نشان‌دادة خذمت میشی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ معمار خذمت‌نشان‌دادة ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ کارکن خذمت‌نشان‌دادة صناعت ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ مربّی خذمت‌نشان‌دادة جوانان ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان؛ کالّیکتیو خذمت‌نشان‌دادة صنعت بدیعی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان (اوکه‌ز پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان از 29 ژانویه 1981 «در بارة عنوانهای فخری ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان»).
با اوکه‌ز نامبرده نظامنامة نو عاید به عنوانهای فخری ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان نیز تصدیق شده است. به شخصی که عنوان فخری داده شده است، گرماتة پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان و نشان سر سنگی (در طرف راست سر سینه می‌آویزند) سپرده می‌شود. به کالّیکتیو به عنوانهای فخری نایلشده گرماتة پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان نیز سپرده می‌شود.
ز عنوانهای فخری تاجیکستان فقط پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان محروم کرده می‌وواند. در وقت از عنوان محروم نمودن شخص از و گرماتة پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان و نشان سر سنگی نیز گرفته، به پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویت سوسیالیستی تاجیکستان برگردانده می‌شوند.
در بارة محروم کردن از عنوان سودها، وزارتها، کامیتیتهای دولتی، اداره‌ها، کامیتیتهای اجرائیة ساویتهای ولایتی، شهری و ریانی دیپوتتهای خلقی با پیشنهادات مراجعت کرده می‌توانند.
م. رجبّیکاو.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …