معلومات آخرین
Home / علم / میکراسکاپ

میکراسکاپ

میکراسکاپ (از میک را… و… سکاپ) ، ذره‌بین، اسباب آپتیکی برای دیدن ابژکتهای نهایت خرد، که به چشم مقرّری نمی‌نمایند. چشم انسان از خوبترین مسافة بینش (برای چشم سالم 250 مّ) جزئیات ابژکت را، که به همدیگر از 0، 08 مّ نزدیکتر جایگیرند، فرق نمی‌کند. با یاری میکروسکاپ آپتیکی قسمهای پریدمیت را، که نسبت به یکدیگر در مسافة 0، 2-0، 25 اکم (میکرومیتر) جایگیرند، فرق کردن یا خود باکتریه‌ها و عنصرهای ستروکتوری هوجیره‌ها را دیدن ممکن است.

وّلین میکروسکاپ را گ. گلیلیی ساخته است (1609-10). بعدتر میکروسکاپ را عالمان روس (م. و. لاماناساو، ل. اییلیر، ا. ا. لیبیدیف) و عالمان خارجی (ا.

لیوینگوک، ه. ابّی) ، تکمیل داده، نز­ریة آن را انکشاف دادند. میکروسکاپها آپتیکی و الکترونی می‌شود.

میکراسکاپ آپتیکی (رسم 1. م 1) از سیستم آپتیکی، که تصویر پریدمیت را ک­لان می‌کند، سیستم شعاع‌افکن (آیینة 1، کاندینسار 2) ، میزکی اشیای تدقیقشونده (3) ، روالویر با ابژکتیوها (4) ، توبوس با آکولیرش (5) و شتتیو (ب) عبارت است. آبع­یکتیو آب و آکولیر آک (رسم 2) سیستم آپتیکی میکروسکاپ را تشکیل می‌دهند.

ان مپ 2) و یا از طرف چپ فکوس پیش آکولیر fj پیدا می‌شود. در حالت یکم آکولیر تصویر راستة موهوم (m”n”)-po می‌دهد، که کرت کلان کرده شده است.

در حالت دیگر تصویر حقیکی ایگ=-مراتبه کلان کرده شد

به وجود می‌آید، که آن را در اکران دیده، از آن عکس برداشتن ممکن است (م.-ا پرایکتسیانی، میکروفاتاگر­فیه). کلانکن عمومی میکروسکاپ می‌باشد. ابژکتیوهای میکروسکاپ تصویر را از 3 تا 100 و آکولیرها از 7 تا 15 کرت کلان می‌کنند. کلانکنی مطلوب میکروسکاپ از روی فرمولة ر= (500-j–f-1000) ا حساب کرده می‌شود، که در آن ا-اپیرتوره» عددی آبع­یکتیو می‌باشد (نیگ. اپیرتوره). محدودیّت قوّة تفرقة میکروسکاپ برای دادن جزئیات نو پرید­میت، که در نتیجة بسیار کلان کردن تصویر به وجود می‌آید، امکان نمی‌دهد. در حالت از آ 51 خ/ا خرد بودن مسافة بی­ن دو نقطه (x-درازی موج شعاع) ، آنها را با میکروسکاپ علی‌حده-علی‌حده دیدن ممکن نیست. عادتاً ا به برابر است، امّا با یاری امّیر­سیه (مایع معتمد بین پریدمیت و ابژکتیو، که نشانداد nm-کسته ش کلان است) ا-را تا 1، 6 زیاد می‌توان کرد. از حساب خرد کر­دن درازی موج قوّة تفرقه را باز هم زیادتر برداشتن موم­کین است (در میکروسکاپ الکترونی به عمل آورده می‌شود).

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …