معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / موضوع[ %splitter%]

موضوع[ %splitter%]

موزوع – کلمة عربی بوده معنایش «وضع کرده شده» می‌باشد. در زبان روسّی موضوع را «تیمه» می‌گویند و به زبان انگلیسی «object» یا «subject» می‌گویند.

به موضوع ابژکت تصویر بدیعی، دایرة حادثه‌های حیات، که نویسنده یا رسّام در اثرش تصویر نموده است. موضوع با مندرجة غایوی علاقة عضویی داشته، مسئلة اساسی اثر را نیز می‌فهماند. موضوع بیرون از آبرز بدیعی و سیوجیت اثر وجود ندارد. هر یک اثر بدیعی به غیر از موضوع اساسی، اینچنین چند موضوع دیگر را نیز در بر گرفته می‌تواند.

مسلن موضوع اساسی پاوست «آدینه» صدرالدّین عینی تصویر حیات پرمشقت زحمتکشان کوهستان تاجیک پیش از انقلاب و بیداری شعور صنفی آنهاست. در این زمان این مسئلة اساسی پاوست بوده، نویسنده آن را به وسیلة نشان دادن منظره‌های گوناگون حیات و آبرز شخصان گوناگون حل کرده است. امّا در «آدینه» موضوع و مسئله‌های دیگر نیز هستند: استبداد و استثمار بی‌رحمانة صنف حکمران، رل بلشویکان در بیداری صنفی محنتکشان، موضوع دوستی و رفاقت خلقها و غیره نیز از موضوعهای دیگر پاوست می‌باشند. مجموع موضوعهای یک اثر موضوعات یا تیمتیکة اثر نامیده می‌شود.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …