معلومات آخرین
Home / علم / تیخنالوژی شیمی

تیخنالوژی شیمی

تکنولوژی شیمی، علمیست عاید به پراسیسّها اصولها و واسطه‌های تحویل مکمّل اشیای خام و محصولات نیمتیار شیمیایی. شکلهای مختلف تکنولوژی شیمیز زمانهای قدیم به انسان معلوم است. تکنولوژی شیمی در عصرهای 18-19 اساساً توصیف ساحه‌های علی‌حدة استحصالات شیمیایی، تجهیزات و حساب و کتاب انرژیه و محصولات را در بر می‌گرفت و خلاص. در برابر ترقّیات صناعت شیمی ضرورت آموزش و عملی گردانیدن قانونیّت پراسیسهای مساعدترین تکنولوژی شیمی و استفادة مکمّل صناعتی آنها نیز به میان آمد. وظیفة اساسی تکنولوژی شیمی به یک سیستم تیخنالاگی غن آوردن تبدّلّات گوناگون پراسیسّهای شیمیایی و مکانیکی (مثلاً، میده و جدا کردن مصالح سخت، تشکّل و از جدا کردن سیستمه‌های گیتیراگینی، فشردة گازها، به وجود آوردن حرارت بلند و پست، میدانهای الکتری، مگنیتی، التراسدایی و غیره) می‌باشد.

وسولهای تکنولوژی شیمی را در صناعت شیمی اینچنین در صناعت شیمی نیفت، می‌تلورگیه، داروسازی، استحصال مصالح بناکاری، شیشه، کاغذ و غیره وسیع استفاده می‌برند. برای پیشرفت تکنولوژی شیمی کامیابیهای شیمی، فیزیکه، مکانیکه، بیولوگیه، متیمتیکه و دیگر علمها مدد کلان می‌رسانند. وابسته به اشیای خام (مثلاً ، تکنولوژی تحویل اشیای نباتی ، هیوانی، مینیرلی، و غیره) استفادة محصولات (مثلاً، تکنولوژی نوریها، رنگ و بار، دارووار) ، گروه ایلیمنتهای سیستم دوری (مثلاً، تکنولوژی می‌تلهای عشقاری، وزنین و غیره) اینچنین ریکسیه و پراسیسهای شیمیایی (تکنولوژی کلرانی، سلفورانی، الکترولیز و غیره) نمودهای گوناگون تکنولوژی شیمی را فرق می‌کنند. استفادة مکمّل اشیای خام و انرژیه، به وجود آوردن دستگاههای مخصوص ثمره‌ناک، پراسیسّهای سربستة متّصل، استفادة ریکسینهای کتلیزم، اتوماتانی و غیره راههای اساسی انکشاف تکنولوژی شیمی می‌باشند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …