Home / تکنولوژی / پدیدّار و

پدیدّار و

پدیدّاروی صورتگیری، محلول یکچند مادّه‌هایی است برای عیان ساختن عکس ناعیان فاتاگرفی. عکس ناعیان صورت فاتاگرفی در نتیجة به نوار کینا یا لوحة فاتاگرفی حسّاس تأثیر کردن روشن یا دیگر نمود ‌افکنیشات پیدا می‌شود.

پدیدّار و دو خیل می‌شود: مقرّری (یا خود شیمیایی) و فیزیکی. پدیداروی خ ا م ا یه و ی اساساً محلولیست، که چار خیل مادّه را دربر می‌گیرد: مادّة عیانسازنده، مادّة تیزاننده، مادّة ثبت و مادّة، ضدهیجابی. مادّة عیانسازنده (متال، گید­راخینان و غیره) نقرة در ترکیب قَبَت فاتاگرفی بوده را برقرار می‌کند. مادّة تیزاننده (سا­ده، تیزاب و غیره) باعث ریکسیة عشقاری محلول گردیده، برای تیز تأثیر کردن مادّة عیانسازنده شرایط موهییا می‌کند. مادّة ثبت نمی‌ماند، که پدیدار و از تأثیر آکسیتین هوا تیز آکسید شود، اینچنین تأثیر خود پدیدار و را زورتر می‌کند. مادّة ضدهیجابی (کوگ، بینزاتریزال) نمی‌ماند، که در پراسیسّ عیانسازی در روی عکس فا­تاگرفی یک نوع حجاب، یعنی پر­ده حاصل شده، آن را خیره گرداند.

faیp از پدیدّاروی مقرّری اینچنین پدیدّاروهای مخصوص هم هستند. مثلاً، پدیدّاروی ریزخالک، پدیدّاروی یکرنگکننده، پدیدّارویی، ک ا در حرارت بلند یا پست استفاده برده می‌شود و غیره.

برای عیانسازی صورتهای رنگة ناعیان فاتاگرفی به پدیدّاروی مقرّری حاصله‌های پرفینیلیندیمین علاوه می‌کنند.

پدیدّاروی ف ا ز ا ک ی این مادّه‌های عیانسازندة najs و agnoe می‌باشند. در این این پراسیسّ agn03 چون خاکة ریزخالک نقره برقرار گر­دیده، در جایهای لازم صورت فا­تاگرفی تهشین می‌شود. زمین این گونه صورتها ریزخالک بوده، خو­د آنها روشن و واضح می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

bomba

بامبه

بامب (آلمانی bombe-غلغله) ، 1) نام قدیمی گلوله‌های ارتیلّیری. از عصر 19 سر کرده در …