معلومات آخرین
Home / مختلف / اکتیبریستها

اکتیبریستها

اکتبریستها، «اتّیفا ق 17 آ ک ت یه ب ر»، پرتیة کانترّیوالیو-تسیانی پامیشیکان کلان و بر­جوزیة تجارتی و صناعتی در روسیه، قنات راسته لیبرالیزم روسیه. پرتی‌ام اکتبریستها بعد نشر منیفیست 17 اکتبر 1905 (نامش از همین جاست) ، اوّلهای نوامبر 1905 اوّل در مسکو، بعد در پیتیر­بورگ به ودود آمده، منفعت بر­جوزیة کلان و پامیشیکان را حمایه می‌کرد.

اکتیبریستها طرفدار «حاکمیت مطلق توانا» بوده، تمام عملیات مطلقیّت را، که به پخش کردن روالوتسیه نگرانیده شده بود، قانونی می‌حسابیدند. اکتبریستها در پراگ­رمّم خود (فوریه 1906) به طرفدارن یگانگی و تقسیم‌ناپذیری امپراتوری روسیه برآمده، با هه من سیاست بزرگدولتی و شوینیستی حکومت پادشاهی، مطلقیّت کانستیتوتسیانی (با نمایندگی دوپلتگی) و آزاداهای سیاسی را (در دایرة منیفیست 17 آک­تیبر) دستگیری می‌کردند.

اکتیبریستها تکلیف می‌کردند، که مسئلة اگرری اساساً با راه برابر کردن حقوقخای گرجدنی و مالکییتداری دهقانان و طبقه‌های دیگر جمعیّتی، «بترتیباری» اجارة زمین، موهادیرکنی دهقانان، از حساب ز­مینهای دولتی و قطعویی تأمین نمودن دهقانان و غیره حل کرده شود. فرکسیة اکتبریستها در دومة 1-ام دولتی 16 دیپوتت، دومة 2-یوم 54 دیپوتت، دومة 3-یوم 154 دی­پوتت داشتند.

اکتیبریستها در فعالیّت دومگی خود با سیاهگوروهچیان و کدیتها اتّفاق بسته، در گذرانیدن سیاست ریکسیانی به خوکومت یاری رسانیدند. بعد آغاز جنگ یکم جهانی (1914-48) اکتبریستها به طرفداری حکومت پادشاهی برآمده، پس از روالوتسیة فوریه 1917 به خیت حکومت موقتی برجوزی داخل گردیدند. بعد غلبة روالوتسیة کبیر سوسیالیستی اکتبر اکتبریستها در تشکیلات و حکومتهای گوردییچینی سفید منصبهای نمایان را اشغال کرده، بر ضد ریسپوبلیکة ساویتی مبارزه بردند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …