معلومات آخرین

سریع

سریع (تیزرفتار، تندرو) ، نام یکی از بحرهای عروض شعر این بهر شوخ و سبک، خوانش آن تیز و باشتاب است. رکن اصلی سریع دو بار مستفعلن (- -v -/- -v -) و مفعولات و (— v) می‌باشد. نوعهای گوناگون سریع از آمیزش چهار زحاف رکن مستفع-لون: متوی-مفتیلون، مخبون-مفایل و ن، مقطوع-مفعولون، مخبول-فیلتون و چهار زحاف رکن مفعولات و: متوی مکشوف-فاعلن، متوی موقوف-فاعلان، اسلم-فَعلون، مجدوع-فاع ترکیب می‌یابند.
در ایجادیات دهانکی خلق شکل مربّع بهر سریع دچار می‌شود.
دبیات: سیروس ب. ، عروض تاجیکی، دوشنبه، 1963؛ 3 ا ه ن ی ت. ، صنعت سخن، دوشنبه، 1979.
س. عمراناو.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …