معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / بولفته بوستی

بولفته بوستی

بولفته بوستی علی‌ ابن محمّد ابن یوسف ابن موهم­مد ابن عبدالعزیز (971، ب است-1009/10، بخارا) ، شاعر فارس-تاجیک. موافق معلومات سرچشمه‌های ادبی ابوالفتح بوستی در زادگاهش علمهای رسمی دورش را آموخته، در سین­ن کمالات چون شاعر و دانشمند در بین اهل علم و ادب زمانش شهرتمند گردیده است. موافق معلومات تذکره‌‌نگار محمّد عوفی («لباب-ال-الباب») ابوالفتح بوستی دو دیوان اشعار-یکی به فارسی تاجیکی و دیگری به عربی داشته است. از اشعار فارسی تاجیکی‌اش تا زما­ن ما نمونه‌های کم باقی مانده‌اند.

شیعرهای زیاد عربی‌اش در سرچش­مه‌های به زبان عربی تألیفشده محفوظند. قصیدة عربی او «نونیه» خیلی مشهور بود. آن را شای­ر فارس-تاجیک بدر جاجرمی (وفات 1287) به زبان تاجیکی گردانده است. شاعران زیادی در تقدید «نونیه» قصیده‌ها نوشته‌اند، منوچهری دامغانی در یکی از قصیده‌هایش ابوالفتح بوستی را در ردیف رودکی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی و دیگر نام برده است. ابوالفتح بوستی  «آفرین‌‌نامه» ابو­شکور بلخی و یک شعر دکیقی را به زبان عربی گردانده است. ابیات زیرین نمونه‌ای از نوشته‌های ابوالفتح بوستی  می‌باشند:

یکی نصیحت من گوش دارو فرمان کن،

ک از نصیحت سود آن کند، که فرمان کرد.

 گرچ قوّت داری و ادّت بسیار،

به گرد صلح گیرای و به گرد جنگ مگرد.

نه هر که دارد شمشیر جنگ باید رفت،

نه هر که دارد پازهر زهر باید خ (و) ارد.

دبیات: شار هم‌عصران رودکی، استالین‌آباد، 1958؛ برتلس ا. ای„ استاریه پیرسیدسکا-تدجیکسکایی لیتیرتورы، مسکو، i960؛ مردان ت. ن. . عربسکا-تدجیکسکایی دوویزыچی و پاازی ix-x ویکاو. دوشنبه، 1993.

ت. مرداناو.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …