معلومات آخرین
Home / علم / موادلة کودرتی

موادلة کودرتی

موادلة کودرتی، معادی­لة نمود اخ*+خ+س-0-را گویند، که در آن ا، ، س عددهای اختیاری بوده، کاافّیسیینتهای معادله نا­میده می‌شوند. معادلة کودرتی دو ریشه دا­رد، که از روی فرموله‌های ^ _-+و ‘-4س 1          ته 1

b-و bt-iae 2 ا

هیساب کرده می‌شوند. افادة d==2-4س دیسکریمیننت معادلة کودرتی نا­میده می‌شود. اگر d > 0 باشد، معادلة کودرتی ریشه‌های حقیقی گوناگون دا­رد؛ اگر d < 0 باشد، ریشه‌های معادلة کودرتی عددهای کامپلیکسی به همدیگر همراهشده (پیوسته) می‌باشند؛ اگر d*0 باشد، معادلة کودرتی دارای دو ری­شة حقیقی به همدیگر برابر می‌باشد. وابستگی بین ریشه از کاافّیسیینتهای معادلة کودرتی را فرمولة وییته ج|+ج2=-b/ا، خ\خ^ و cla

مویین می‌کند. طرف چپ معادلة  کودرتی را در نمود و (ج-خ\) (ج–ج2) افاده کردن ممکن است. فونکسیة و=اخ2+خ+س-را سیعزایی کودرتی می‌نامند، که گرفیک آن از پربالة قلّه‌اش در نقطة م (-/2ه؛ ا-62/4و) واقعگشته و تیر سیمّیتریش به تیر آ و پرلّیل عبارت می‌باشد؛ سم-ت شاخه‌های پرباله با علامت ا یک‌خِله است؛ اصولهای گیامیتری هل­ل معادلة کودرتی از دوره‌های قدیم معلوم بود.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …