معلومات آخرین
Home / جامعه / تسینزوره

تسینزوره

تسینزور (لات. censura) ، سیستم نظارت دولتی به مطبوعات و واسطه‌های اخبار عاموی را گویند. در غرب ا. 15 و در روسیه ا. 18 به وجود آمده است. تسینزوره پیشکی و بعدینه می‌شود. تسینزورة پیشکی برای نشر کتابها، به صحنه گذاشتن پیسه‌ها و غ. پیشکی اجازت می‌دهد، تسینزورة بعدینه به نشریه‌های چاپ‌شده، پیسه‌های به صحنه گذاشته شده و غ. بها داده، در صورت به طلبهای تسینزوره جواب ندادنشان آنها را محدود یا منع می‌کند. از س. 1804 استو تسینزوره و قاعده‌های موقتی آن عمل می‌کنند. به تسینزورة عمومی (داخلی و خارجی) و ساحویی (دینی، حربی، تئاتری و غ .) تقسیم می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …