معلومات آخرین
Home / جامعه / ساخت اجتماعی

ساخت اجتماعی

ساخت اجتماعی، رابطة ثابت عنصرهای سیستم اجتماعییست، که مناسبت صنفها و دیگر گروههای اجتماعی را از روی تقسیمات محنت، خصوصیت مؤسسه‌های اجتماعی (دولت و غیره) مویین می‌کند. مارکسیزم-دینینیزم مواسیبتهای اقتصادی را (ستروکتوره) اساس مویینکنندة دیگر راههای ساخت اجتماعی می‌داند، که آنها در نوبت خود به موناسیاتهای اقتصادی تأثیر می‌رسانند. ترکیب صنفی جمعیت (نگرید صنفها) در ساخت اجتماعی اهمیت مخصوص دارد. به نشانه‌های کسبی و ملّی، جنسی و سنّ و سال، فرهنگی و غیره تقسیم نمودن جمعیت نیز جزء ترکیب صنفی است.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …