معلومات آخرین
Home / جامعه / شهرهای برادر

شهرهای برادر

شهرهای برادر، شهرهای دولتهای گوناگون، که با مقصد مستحکم کردن همکاری بین خلقها رابطة دوستی برقرار کرده‌اند. چنین رابطه اوّلین بار بین شهرهای استالینگرد و کاوینتری انگلیه س. 1942 برقpop شده بود. مناسبتهای دوستانة شهرهایی، که راه ایکیشاف تاریخی یک‌خِله دارند، برای مبارزة صلح در تمام جهان نقش مهمّی گذارند. س. 1957 نمایندگان شهرهای برادری فیدیرتسیة عمومی‌جهانی شهرهای برادر تشکیل کردند. شهرهای ا.ج.ش.س.-المه‌اتا، باکو، ویلنیوس، والگاگرد، دوشنبه، اریون، ناوگاراد، لنینگراد، آدیسّه، پیترادواریتس، ریگه، راستاو دان، ساچ، تلّین، تاشکینت، تبیلیس، خرکاو، یلته، یراسلول اعضای اندیویدولی فیدیرتسیة مذکور می‌باشند.

زیاده از 100 شهر ساویتی با 200 شهر مملکتهای خارجی رابطه و مناسبت دوستی دارند. دوشنبه با شهرهای برادری کلگینفورت (اوستریه) ، سنعا (ریسپوبلیکة یمن عرب) ، المنستیر (تونیس) ، لوسکه (زمبیه) و غ. رابطه دارد. ه‌ا س. 1963 اینجانب هر سال یکشنبه آخر ماه. اپر. همچون روز شهرهای برادری قید کرده می‌شود.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …