Home / مختلف / پرسوت

پرسوت

پرسوت بیمارییست، که بعضی زنان بعد تولد گرفتار می‌شوند. پرسوت چند خیل می‌شود: بعضی را تب سبک می‌گیرد؛ بعضی را طعام در معده هیچ هضم نشده می‌ماند و بعضاً به اسهال فُرآمده می‌رود.

در نتیجة این بیمار رنگزرد، ضعیف و لاغر گردیده به یگان غذایی رغبت نمی‌کند و اش-تیهایش تماماً بسته می‌شود. اگر زورن کمی خوراک خورد، آن نیز خیلی دیر هضم می‌شود تا حدّی، که به واسطة داروی مسهِل دفع نکنند، بیمار آرام نمی‌گیرد. این بیماری را آدم می‌نامند.

در بارمان

Инчунин кобед

موقنّع

موقنّع (سال تولد نامعلوم-وفات 783) ، لقب هاشم اب-ن حکیم-پیشوای شورش خلقهای آسیای میانه به …