معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / نوروز کیقباد

نوروز کیقباد

«نوروز کیقباد» 

1) آهنگ مراسمی-موسمی، از تصنیفات باربد مروی، که به شرف جشن نوروز ایجاد نموده است.

2) شعبة سازی در «هشتمقام».

3) گوشة موسیقی در «دوازده‌مقام»، که در داخل شعبه‌های «نوروز صبا»، «نوروز خارا» و «نوروز عجم» عمل داشت.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …