معلومات آخرین
Home / جامعه / خلقچیگی

خلقچیگی

خلقچیگی، ادیالوژی و حرکت انتیلّیگینسیة رزناچینی در دورة برجوزی-دموکراتی مبارزة آزادی‌خواهی در روسیه (1861-95). منفعتهای دهقانان را افاده می‌کرد، مقابل کریپاستنایچیگی و ترقّیات کاپیتالیستی روسیه، طرفدار با راه روالوتسیة دهقانان سرنگون کردن مطلقیت بود. xلقچیگی یک نوع اتاپیة سوسیالیستی دهقانی و جماعتی بود. از ابتدای سالهای 60 دو رویه-روالیوسیانی و لیبرالی جدا شد. اساس‌گذارانش ا. ا. گیرسین، ن. گ. چیرنыشیوسکیی، ادیالاگهایش م. ا. بکنین، پ. ل. لوراف، پ. ن. تکچیاو بودند. تشکیلاتهای اساسی خلقچیگی در سالهای 1860-80-اشوتینیها، چیکاویها (تشکیلاتچیان «به بین خلق رفتن») ، «مسکوگیها»، «زمین و آزادی»، «چیارنыی پیرسدیل»، «آزادی خلق». از نیمة دوّم سالهای 80 عصر 19 خلقچیگی به بحران گرفتار شد، تأثیر خلقچیگی لیبرالی افزود.-خلقچیگی لیبرالی ضد مارکسیزم برآمد (ن. ک. میخیلاوسکیی و دیگ .). سالهای 90 عصر 19 گ. و. پلیخناو، و. ا. لنین، مارکسیستان روس خلقچیگی را از جهت ایده‌وی تارمار کرده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …