معلومات آخرین
Home / مختلف / گزیتة «رباچیی پتь»

گزیتة «رباچیی پتь»

 «رباچیی پت»، گزیتة هرروزة لیگلی آرگن کم رسدرپ (ب) گ یکی از نامهای گزیته «پروده»، که از طرف حکومت موقتی بر­جوزی تعقیب کرده می‌شد؛ از 16 سپتامبر تا 8 اکتبر 1917 در مطبعة «ترود» پیتراگرد نشر گردید. 46 شماره نشر گردید؛ عدد نشر بیشتر از 100 هزار نسخه. به ریدک­سیه و. والادرسکیی، گ. یه. ساکالنی­کاو، ا. و. استالین و دیگران داخل می‌شدند. در گزیته 9 مقالة و. ا. لنین درج گردیده بود. 6 نوامبر حکومت موقتی در بارة قطع نمودن نشر «رباچیی پت» فرمان داد، آترید یونکیارها به متاوه هوهوم مسلّحانه کرده آن را گرفتند. با قرار کم رسدرپ (ب) و با فرمان کامیتیت حربی روالوتسیانی گوردییچیایی سرخ و عسکران روالوتسیانی یونکیارها را از مطبعه راندند. یک شمارة «رباچیی پت» با دعوت سرنگون ساختن حکومت موقتی برآمد. در ش 46 دعوت لیوین «به گرجدنینهای روسیه» در بارة غلبة روالوتسیة کبیر سوسیالیستی اکتبر چاپ شد. از 9 نوامبر گزیته با نام پیشتره‌اش «پرو­ده» نشر شدن گرفت.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …