معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / باقی جرّاح سمرقندی

باقی جرّاح سمرقندی

باقیی جرّاهی سمرقندی آهنگساز، حافظ، نوازنده، موسیقیدان، شاعر و طبیب تاجیک (نیمة دوّم عصر 16-اوّل عصر 17). زادگاهش سمرقند. اساسهای نظریه‌وی و عملی علم موسیقی و دیگر علمهای زمانش را از پدرش، که طبیب و دانشمند مشهور بود و طبع شاعری نیز داشت، آموخته است. بعدتر به بخارا رفته، نزد کوکبی بخارایی شاگردی کرده است. بعد بازگشت از بخارا در دربار سلطان سعیدخان مطرب و طبیب بود. باقی در این دوره یک سلسله اثرهای مکمّل موسیقی آفریده است، که از آنها «نقش سه‌گاه» (بر اصول «شادیانه»، غزل رضایی سمرقندی) ، «پیشرو نوا»، «پیشرو راست» (بر اصول «مخمّس»، به مقام «راست») ، «عمل سه‌گاه» (بر اصولهای «فاختزرب» و «برافشان» (غزلهای جلال‌الدّین بلخی و سعدی شیرازی) در بخارا و سمرقند هرات و دیگر شهرها شهرت داشته‌اند. باقی همچنین در شکلهای موسیقی «کلیات»، «ریخته»، «سجع»، «ترانه»، «کار» یک سلسله اثرها آفریده، «کلیات» ی را بر متنی استادش کوکبی بخارایی ترتیب داده، به او بخشیده است. باقی در آخر عمر به حصار آمده، در دربار تیمورخان مطربی، سرایندگی و طبیبی کرد­ست و همان جا از عالم گذشته است.

دبیات: درویش‌علی جنگی. رسالة موسیقی (فارسی). ر: 449، 468، 3842، 8739، اش آ.ع. ازبکستان؛ انسیکلوپدیة ادبیات و صنعت تاجیک. جلد 1. دوشنبه 1988؛ دانشنیة شش‌مقام. دوشنبه، 2009.                    ا. رجب‌اف.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …