معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / بولیس طبری

بولیس طبری

بولیس تبری (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 11). در زادگاهش تبرستان (ایران) علوم متداولة زمان را آموخته، کسب کمال کرده است. تذکره‌نویسان محمّد عوفی («لباب-ال-الباب») ، رضاقلی‌خان هدایت («مجمع-ال-فصحا») از مهارت و استعداد بلندش در انشای شعر، مخصوصاً غزل خبر داده‌اند.

ز نمونه‌های باقیماندة آثارش در تذکره‌ها و بیاضها بر می‌آید، که ابولیث طبری قصاید فلسفی، اجتماعی، شعرهای شکایتی از جبر فلق، نامساعدی روزگار، نابرابری اجتماعی و غیره داشته است.

دبیات: عبدالله‌اف ا. ، ادبیات فارس و تاجیک در نیمة اوّل عصر xi، دوشنبه 1979. ا. ابدولّه‌یف.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …