معلومات آخرین
Home / علم / لوکنت

لوکنت

لوکنت – این حالت سقویی، توتیلگی (توتله) ، ویرانشوی نطق در نتیجة paگکشی موشکهای نطق تلفّظ کرده نتوانستن هجاهای علی‌حدة کلمه می‌باشد، که آن را به زبان روسّی «زیکنی» می‌گویند. عادتاً در سینی 2-5-سالگی پیدا می‌شود. اکثر ترس، بعضاً تقلیدکنی، ویرانشوی فعالیّت سیکریتسیة غدودهای داخلیوساروی و بیماریهای دیگر سبب به وجود آمدن لوکنت می‌گردند. از شرم و هیجان لوکنت اوج می‌گیرد. لوکنت با کلان‌شوی سنّ و سال کم می‌شود. بعضاً وه‌ای تمام عمر باقی می‌ماند.

موالیجة لوکنت در تاجیکستان چون تأثیر کمپلیکسی به نطق و حالت او مومی ارگانیزم گذرانیده می‌­شود. اصولهای پسیخاتیرپیه، فی­زیاتیرپیه و غ. استفاده می‌شوند. چاره‌بینیها عاید به برهم دادن لوکنت در مؤسسه‌های مخصوص (برای بچگان سن تامکتبی در باغچه‌های مخصوص، گروههای مخصوص نزد باغچه‌ها و در نیمستتسیانرها؛ برای مکتب‌بچگان در پونکتهای لاگاپیدی نزد مکتبها، پالیکلینیکه و دیسپنسرهای پسیخانیورالاگی؛ برای نورسان و بوایرسندگان در دیسپنسرهای پسیخانیورالاگی یا شعبه‌های مخصوص بیمارخانه‌ها) گذرانیده می‌شوند. لوکنت با راه درست به راه ماندن تربیه و تعلشم بچگان پیشگیری کرده می‌شود.

معلومات ویدیو در بارة لکنت به زبان روسّی

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …