معلومات آخرین
Home / اسپورت / تینّیس

تینّیس

تنیس، لون-تییلیس (انگلیسی-مرغزار، علفزار و tennis، احتمال، از فاوسوی tیnیz-اپه به شما، بگیرید) ، یک نوع ‌بازی اسپورتیست. حریف با رکیتکه توبچه را می‌زند و از بالای سدّ توری می‌توزراند، حریف دیگر آن را به رکیتکه برمی‌گرداند. اگر توپچه به زمین افتد، حریفی، که زده گردانده نتوانست، باخته حساب می‌شود.

‌بازی در میدانچة مخصوص (کارت)-ا خاک و ریگدار، مومفرش، بتون، تختگین، علفزار و غیره گذرانیده می‌شود. مساحت عمومی کارت 40x 20 م، بلندی سدّ توری تقریباً 1 متر وزن رکیتکه ای 250-340 تا 340-400 گ. توبچة ریزینی، عادتاً 56، 7 گ وزن داشته، دیمیترش 6، 35-6، 67 سم است. در مسابقه‌های تنیس از دو طرف یک‌کسی یا خود از دو طرف دوکسی، مردان و یا زنان اشتراک مکنند. بعضاً در هر طرف یک زن نه یک مرد نیز ‌بازی می‌کنند. چمپیونت یکم تنیسبازان ا.ج.ش.س. سال 1924 برگزار شده بود.

در رسّ تاجیکستان تینیس بعد جنگ بزرگ وطنی به رسمیت درآمد و از سالهای 60 منتظم انکشاف یافت. سال 1948 در ریسپوبلیکه فیدیرتسیة تینیس تشکیل شد. در دوشنبه 2 منتب مخصوص اسپورتی موجود است، که شعبه‌های تینیس دارد.

Инчунин кобед

ustodi-varzish

وستاد ورزش

وستاد ورزش، در ا.ج.ش.س. عنوانهای زیرین اسپورتی تأسیس شده‌اند: 1) استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1935 …