معلومات آخرین
Home / مختلف / سعد‌الله‌اف ملّاجان

سعد‌الله‌اف ملّاجان

سعداللهیف ملّاجان (1903، دیهه قرتاغ-1978، دوشنبه) ، یکی از مبارزان فعال برپا و مستحکم نمودن حاکمیت ساویتی در تاجیکستان. اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی. از عایلة آهنگر. اعضای پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کمونیستیچیسکیه پرتیه ساویتسکاگا سایوزه کپسّ از سال 1925. سالهای 1913-1918 بترک در قرتاغ 1918-1920 بافندة درگاه بایی. سال 1921 در آرگنهای وچک-آگپ و در بخارای شرقی کار کرد. سال 1924 نمایندة وکالت‌دار شعبة آگپ و در ایزد قرتاغ تعیین گردید. سال 1925 نمایندة شعبة مخصوص آگپ و-ا کارپوس 13-ام تیرانداز دیویزیة 8-ام سواره. سال 1926 کمیسر خلقی سودای ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان. سالهای 1927-1931 کمیسر خلقی عدلیه و پراکورتورة تاجیکستان. سال 1931 نمایندة ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان در نزد ساویت اقتصادی آسیای میانه. سالهای 1931-1933 در کورسهای مارکسیزم-لنینیزم نزد کامیتیت مرکزی وکپ (ب) تحصیل کرد. سالهای 1933-1934 کمیسر خلقی مالیة ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان. سالهای 1934-1936 تحصیل در آکادمی پلنسازی. سالهای 1936-1941 جا‌نشین سردار شعبة صناعت خوراکواری گاسپلن ریسپوبلیکة ساویتی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه. سالهای 1945-1946 پراکورار شعبة جنایتی-سودی پراکورتورة اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک. سالهای 1946-1957 رئیس گاسپلن ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان، 1957-1965 جا‌نشین رئیس ساویت خواجگی خلق تاجیکستان. سالهای 1927-1935 اعضای کامیتیت مرکزی و اعضای بیورای کامیتیت مرکزی پرتیة کمونیستی (ب) تاجیکستان بود. سعداللهیف بارها اعضای کامیتیت اجرائیة مرکزی، اعضای پریزیدیوم کامیتیت اجرائیة مرکزی، اعضای کامیتیت مرکزی پرتیة کمونیستی ازبکستان انتخاب شده است.
با آردین لنین، 4 آردین بیرق سرخ محنت، 2 آردین ستارة سرخ و مدالها مکافاتانیده شده است. ش. جلیلاو.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …