معلومات آخرین
Home / مختلف / بانک کااپیرتیوی

بانک کااپیرتیوی

بانکی کااپیرتیوی، مؤسسة کریدیتدیهیده و مالیوی، که استحصالگران محصولات با راه حصه‌گذاری تشکیل می‌کنند و مقصد از آن قانع گردانیدن طلبات طرفین برای گرفتن کریدیت و دیگر خدمات بانکی می‌باشد. بانک کااپیرتیوی یک نمود بانک تجارتی بوده، از روی پرنسیب ساحویی و حدودی تش­کیل کرده می‌شود. بانک کااپیرتیوی مالکیّت کااپیرتیوی اعضای آن است.       

ش. دوستبایف.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …