معلومات آخرین
Home / جامعه / سرمقاله

سرمقاله

سرمقاله، مقالة پوپولیستی ریدکسیانی (بعضاً مؤلفدار) ، که شمارة نوبتی نشریة دورگی (گزیته، جرنل) با آن آغاز می‌یابد. در مطبوعات پرتیوی ساویتی سرمشق یکی از واسطه‌های مهم تشویق سیاست پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کمونیستیچیسکیه پرتیه ساویتسکاگا سایوزه کپسّ در تمام ساحه‌های حیات جمعیّتیست.

سرمقاله در نشریه‌های دورگی عمومیسیاسی واقعه‌های مهمترین، وظیفه‌های سیاست داخلی و بیرونی کمونیستیچیسکیه پرتیه ساویتسکاگا سایوزه پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کپسّ و دولت ساویتی را شرح و ایضاح می‌دهد، تدبیرهای حلّ عملی وظیفه‌های نوبتی ساختمان جمعیّت کمونیستی را نشان داده، تجربة پیشقدم را ترغیب می‌کند و کمبودیها را زیر تنقید می‌گیرد. خ و-سوسیّت سرمقاله-جمع‌بست عمیق دلیلهای جداگانه می‌باشد.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …