معلومات آخرین
Home / علم / مزهری کشمری

مزهری کشمری

مزهری کشمیری (سال تولد نامعلوم، کشمیر-وفاتش 1610، همان جا) ، شاعر فارسی‌زبان هندوستان. معلومات ابتدایی را در کشمیر گرفته، برای تکمیل دانش به هرات می‌آید و با شاعران این جا-هوسینی سنایی، میرزاقولی میلی، ولی دشتیبیازی و میرک صالحی همسوهبت شده، به محفلهای ادبی جلب می‌شود. بعدتر سفر مشهد و قزوین و اصفهان را پیش می‌گیرد. در اصفهان چند مدّت در دربار شاه عبّاس صفوی خدمت کرده است.

مزهری کشمری آخر به هندوستان برگشته، به خدمت اکبر (1556-1605) داخل شد. بعد به تصرّف تیموریان هند درآمدن کشمیر مظهری کشمیری به وظیفة امیرالبحری کشمیر (از منصبهای مهم آن خطّه) تعیین می‌شود. ولی دیری نگذشته از وظیفه دست کشیده، تا آخر عمر به کار ایجادی مشغول می‌گردد. از مظهری کشمری دیوان غزلیاتی باقیست، که از 6000 بیت عبارت است. مظهری کشمری در غزلهایش علّتهای جمعیّتی را فاش و شیخان ریاکار را، که در حیات اجتماعی هندوستان موقع نمایان داشتند، سخت تنقید کرده است.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …